Reklamační řád

Úvodní ustanovení:

1. Prodávající je fyzická osoba. Živnostenský list vydaný v Městské části Praha 6. Číslo jednací: MCP6 001651/2016. Zapsán v živnostenském rejstříku: Jiří Trčka, Stěžov 45, 262 63, Milín, IČ: 61101656. Jan Klozar je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona provozovna Husova 29,  26101  Příbram VI, IČO 45091129, DIČ CZ6308040266.

2. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o poskytnutí plnění (ať už zaměření zboží, dodání zboží, montáž zboží či libovolná kombinace tohoto).

3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče zjevné vady zboží.

4. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození do předávacího protokolu, popř. dodacího listu, za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. V opačném případě se má za to, že zboží bylo dodáno bez mechanického poškození a v množství deklarovaném v dodacím listu.

5. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Převzetí zboží potvrdí na dodacím listě buď kupující nebo jím zmocněný zástupce či zaměstnanec oprávněný k takovému úkonu.

6. Kupující je povinen oznámit prodejci písemně vady zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Obdobné platí i pro vadu skrytou.

7. Prodávající nenese a nemůže nést odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci, popř. přepravě kupujícím, či třetích osob.

I. Záruční podmínky

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba počíná běžet ode dne prodeje (předání zboží), který je uveden na dodacím listu.

2. Záruka zaniká v následujících případech:

 1. Uplynutím záruční doby.
 2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 3. Nevhodným používáním a skladováním zboží.
 4. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
 5. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 6. Zboží bylo poškozeno živly.
 7. Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 4 až 7 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).

3. V případě reklamace již namontované stínicí techniky a ostatního sortimentu se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 3/5 metrů int./ ext, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro stínicí a ostatní sortiment, platných v daný moment.

II. Vyřízení reklamace

1. Reklamace bude postoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou, tedy řádným vyplněním reklamačního protokolu (který je nedílnou součástí Reklamačního řádu) a jeho doručením dodavateli faxem, poštou, osobně či e-mailem.

2. Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do sedmi pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží – u množstevní vady, nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané – u vady druhové.

4. Pokud byla reklamace neoprávněná (dle bodu 4. a 5. Záručních podmínek), prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

5. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího.

6. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že tato vada výrazně ztěžuje možnost používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

7. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele firmy či zástupce prodávajícího.

8. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

9. Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.

10. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce) a své stanovisko sdělí kupujícímu nejpozději do sedmi pracovních dnů. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však šedesát pracovních dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodnou-li se obě strany písemně jinak.

11. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.

12. Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2019

III. Rozsah záruky

Z reklamací jsou vyloučeny tyto vady:

Předokenní rolety

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění, v oblasti vodicích lišt, v oblasti perforace lamel a v oblasti boxu může prostupovat světlo. Tato skutečnost není předmětem reklamace.
 • Opotřebení a otlačení horních lamel způsobené držáky balu.
 • Opotřebení balu v oblasti vnitřní části vodicí lišty, které není viditelné při přímém pohledu na bal.
 • V případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.


Interiérové žaluzie

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel, profilů a ostatních komponentů při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Šikmý chod v toleranci: do výšky žaluzií 1,5 m je tolerance šikmého chodu na koncích žaluzií ± 6 mm, nad 1,5 m je tato tolerance ± 8 mm. Posuzuje se v koncových polohách.
 • Nedovírání lamel žaluzií v celkovém rozsahu.
 • Horizontální žaluzie obvykle nedovírají po celé výšce stejně a rovnoměrně (v horní části bývají dovřeny lépe, ve spodní bývají více pootevřeny). Tato skutečnost je konstrukční vlastností a nelze ji považovat za nedostatek žaluzií. Žaluzie jsou dostatečně doklopeny, pokud po celé výšce nepropustí přímý světelný tok, který dopadá přímo na rovinu žaluzií. Tento požadavek se nevztahuje na prostřihy v lamelách a mezeru mezi horním nosníkem a první lamelou. Ověřuje se pomocí bodového světelného zdroje vedeného kolmo k rovině žaluzie po celé jejich výšce.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.


Vertikální žaluzie

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.


Textilní roletky

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Nerovnosti látky spadající do tolerancí, které budou na vyžádání kupujícímu sděleny.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.


Sítě proti hmyzu

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
  Rozdíly v odstínech profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku (použití maziva apod.).
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Zdánlivě nedokonalé napnutí síťoviny – z logiky výrobního procesu sítě vyplývá „dostatečné“ napnutí sítě, které není měřitelné, a v případě, že nezamezuje funkčnosti produktu, nemůže být předmětem reklamačního řízení.
  Závady chodu posuvných a plisé žaluzií způsobených chodem v prašném nebo jinak znečistěném prostředí.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.


Sekční garážová vrata

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí – včetně prostorů se zvýšenou prašností a případů, kde by byl přesažen maximální počet 10 cyklů denně.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
  Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Drobná odchylka odstínu interiérové strany panelu způsobená technologickým postupem lakování.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m v úhlu mezi 90° (kolmo na čela panelů) a 30°.
  škrábance v oblasti spoje dvou panelů, viditelné při pohybu vrat. U zavřených vrat nejsou viditelné.
 • Možný průsvit mezi horním panelem a nadpražím.
 • Možné opotřebení a otlačení těsnicí gumou, zvláště na okrajích panelů. Toto je za současného stavu technologie podmíněno konstrukčnímu provedení vrat a nelze se tomu vyhnout.
 • Prohnutí panelů, které může být způsobeno velkými teplotními rozdíly mezi interiérem a exteriérem (efekt dvou kovů).
 • Netěsnosti integrovaných dveří. (Integrované vstupní dveře jsou funkčním prvkem, který výrazným způsobem ovlivní/sníží tepelněizolační vlastnosti vrat. Vzhledem k jejich zasazení do pohyblivých panelů mohou vznikat netěsnosti, které se mohou projevit na celkovém vzhledu vrat).
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.


Rolovací garážová vrata

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
  Škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m v úhlu mezi 90° (kolmo na čela panelů) a 30°.
 • Opotřebení a otlačení horních lamel způsobené držáky balu.
 • Opotřebení balu v oblasti vnitřní části vodicí lišty, které není viditelné při přímém pohledu na bal.
 • V případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.